ZNKR DELEGATION


Mr. Toshihiko KAWAGUCHI Sensei
Iaido Hanshi 8 Dan (72)
Mr. Junichi KUSAMA Sensei
Iaido Hanshi 8 Dan (61)
Mr. Shuichi KAMIKOKURYO Sensei
Iaido Hanshi 8 Dan (61)

 

 


18 European Iaido Championships Andorra 2011 Web Site.

Copyright AKEN & FADKEN 2000-2011